۱۸نکته کلیدی سنوات یا مزایای پایان کار:

۱۸نکته کلیدی سنوات یا مزایای پایان کار:

۱. معادل ۳۰ روز حقوق پایه + مزایای مستمر

 

۲. حتماً حداقل باید یک سال درآن مکان مشغول بکار باشد.

 

۳. حتماً نباید پایان سال پرداخت شود.

 

۴. کارگرانی فصلی به نسبت مدت کارکردشان حسب مورد سنوات دریافت می کنند.

 

۵. پایه سنوات در سال ۱۳۹۴ روزانه حداقل ۱۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۱۵۶۰۰ ریال اعلام شده است.

 

۶. هر مشمول قانون کاری بنا به گروه شغلی از پایه سنوات برخوردار خواهد شد.

 

۷. سنـوات فقط یک بار در سال پرداخت خواهد شد.

 

۸. مبنای محاسبه سنـوات حقوق پایه است.

 

۹. پسران توجه کنند دوران خدمت سربازی قبل از ورود به کار شامل مزایای سنـوات نمیشود.

 

۱۰. در مواردی خاص طبق اکثر آراء مراجع به کمتر از یک سال هم سنوات تعلق می گیرد.

 

۱۱. برای کارگران اخراجی پرداخت حق سنوات موکول به تائیدیه اخراج از سوی مراجع است.

 

۱۲. فواصل خدمات با روزهای متناوب به صورت پیوسته محاسبه می شود ملاک پرداخت حق سنوات نیست.

 

۱۳. به مزایای پایان کار مالیات درصورتی که قصد ادامه کار داشته باشدتعلق نمی گیرد ولی در صورتی که قصد ترک کار راداشته باشد تعلق میگیرد.

 

این مطلب را از دست ندهید!
طرحهای تشویقی دستمزد

۱۴. اگر مدت زمان کار مثلاً یک سال و چند ماه باشد سنوات به میزان تعداد ماه ها محاسبه می شود با یک مثال این موضوع را شرح می دهیم مثلاً اگر حقوق ماهانه یک فرد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و مدت زمان کارکرد ایشان یک سال و سه ماه بوده باشد سنوات به شرح زیر محاسبه می شود:
۱۰۰۰۰۰۰۰×۳/۱۲=۲۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰+۲۵۰۰۰۰۰=۱۲۵۰۰۰۰۰

 

فرمول کلی محاسبه سنـوات:

تعداد روزهای کارکرد × = سنـوات

 

١۵. اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائیهای جسمی وفکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.منظور از حقوق در ۲ ماده فوق یا مبنای محاسبه حق سنـوات،در کارگاههائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه (مزد مبنا) و در واحدهائی که فاقد طرح میباشند مزد ثابت (مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

 

١۶.وجوهی که به ماخذ ۱۰درصد پرداختهای سالیانه به کارگران ذخیره میشود جزوهزینه های قابل قبول از نظر ممیز مالیاتی خواهد بود.

 

این مطلب را از دست ندهید!
شرایط پرداخت بیمه بیکاری

١٧.کارگری که یک ماه قبل از ترک کار استعفای خود راکتبابه اطلاع کارفرما برسانداگر مشمول سنوات باشد مستحق دریافت حق سنـوات خواهد شد.

 

١٨.اگر فردی به دلیل تعطیلی کارگاه اخراج شودکارگرمشمول سنـوات مستحق دریافت خواهد بود.

مطالعه بیشتر