×
ادامه مطلب
کنترلهای داخلی حسابرسی
۱۹ دی ۱۳۹۵

کنترلهای داخلی حسابرسی

ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینانسنجی از دستیابی به هدفهای سازمانی بهوجود میآید. اطمینان نسبی به این معناست که هیچ ساختار کنترلهای داخلی ایدهآل نیست و مخارج کنترلهای داخلی یکواحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از آن باشد.

ادامه مطلب
برنامه ریزی حسابرسی
۴ دی ۱۳۹۵

برنامه ریزی حسابرسی

برنامه ریزی حسابرسی

برنامه ریزی به معنای این است که در مورد پذیرش صاحبکار جدید قبل از قبول کار تحقیق و درباره فعالیت آن شناخت کسب شود برنامه ریزی با قبول صاحبکار و تا تحویل گزارش حسابرسی ادامه دارد:

-۱ پذیرش صاحبکار جدید:

حسابرس باید درباره سوابق صاحبکار آتی شامل مشخصات و حسن شهرت مدیران، مسئولین و سهامداران عمده شرکت صاحبکار تحقیق کند برای این امر میتواند از موارد زیر کسب اطلاعات نماید.

ادامه مطلب
مسئولیت حسابرسان
۲۳ آذر ۱۳۹۵

مسئولیت حسابرسان

تعاریف:

۱- سهل انگاری: تخطی از وظایف قانونی مطابق با استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای.

۲- مقصور: نبودن کمترین دقت و بی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای خود و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.

۳- تقلب: تحریف حقایق با اهمیت به عمد یا ارائه حقایقی بیتوجه به صحت و یا سقم آن به قصد فریب دیگران و یا ارائه نادرست اقلام صورت های مالی. که در صورت کشف، حسابرس نسبت آنها مسئولیت جزایی پیدا میکند.

۴- اشتباه: خطاهای سهوی و بدون عمد در صورتهای مالی و مدارک حسابداری مانند اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری.

ادامه مطلب
آیین رفتار حرفه حسابرسی
۲۳ آبان ۱۳۹۵

آیین رفتار حرفه حسابرسی

هف اصلی آئین رفتار حرفه ای ارائه رهنمودهای عملی برای هر یک از اعضا به منظور حفظ شخصیت حرفه ای و ایجاد طرز فکری حرفه ای است به گونه ای که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد. این آئین رفتار حرفه ای دارای دو بخش است:

الف) اصولی (اصول بنیادی) که هدفگر است و مسئولیت حرفه را در قبال جامعه، صاحبکاران و اعضاء حرفه ای بیانمی کند و شامل:

* مسئولیت های حرفه ای: اعضا در اجرای مسئولیت های فرد بعنوان افراد حرفه ای باید قضاوتهای اخلاقی، حرفه ای و دقیق را در تمام فعالیت های خود اعمال کنند.

ادامه مطلب
استانداردهای حسابرسی
۲۲ آبان ۱۳۹۵

استانداردهای حسابرسی

انجمن حسابداران رسمی به طور کلی ۳ نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:

الف) استانداردهای حسابرسی عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.

۱ -حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.

۲ -حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.

۳ -در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید.

ادامه مطلب
انواع حسابرسی
۲۰ آبان ۱۳۹۵

انواع حسابرسی

الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.

ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است.

ادامه مطلب
کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی
۱۵ خرداد ۱۳۹۵

کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

اولین گام در هر کاری حسابرسی، کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صاحبکار است، زیرا نوع و حدود روش هایی که در هر کار حسابرسی باید اجرا شود به موثر بودن سیستم کنترل داخلی صاحبکار در پیشگیری از وقوع اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی ،بستگی دارد .حسابرسان قبل ار آن که بتوانند موثر بودن سیستم کنترل داخلی را ارزیابی کنند،باید اطلاعاتی در مورد نحوه کار سیستم مزبور کسب کننده یعنی باید بدانند چه روش هایی اجرا می شود ،چه کسانی آنها را انجام می دهند ،چه کنترل هایی وجود دارد ،انواع مختلف معاملات چگونه پردازش و ثبت می شوند و راجع به انها چه مدارک و مستنداتی وجود دارد .

ادامه مطلب
اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب

در مورد حسابرسی تقلب سیزده اصل مطرح است که به نوعی تفاوت های آن را با حسابرسی مالی آشکار میکند.این اصول در ادامه آمده اند:

۱- تفاوت اصلی حسابرسی تقلب با حسابرسی صورت های مالی بیشتر در طرز تفکر و دیدگاه است تا روش کار.

۲- محور کار حسابرسی تقلب تاکید بر استثناها،موارد غیرعادی، تخلفات حسابداری،و الگوهای رفتاری است تا اینکه به اشتنباهات و از قلم افتادگی ها توجه کنند.

ادامه مطلب
وظایف انباردار
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

وظایف حسابرس در انبارگردانی

۱- حسابرس مسئول شمارش موجودیها نیست .

۲- برنامه شمارش باید قبل از شروع انبارگردانی توسط مدیریت تنظیم و شامل اطلاعاتی از جمله شروع وخاتمه ، انواع موجودیها ، موقعیت مکانی ، تعداد تیمهای شمارش ، اسامی و وظایف هریک از آنها ، تعداد دفعات شمارش و نحوه رفع مغایرت بین شمارش های مختلف با یکدیگر و با سوابق انبار باشد.

ادامه مطلب
اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک
۱۰ اسفند ۱۳۹۴

اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک

۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )

۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

ادامه مطلب
آزمونهای محتوای نقد وبانک
۹ اسفند ۱۳۹۴

آزمونهای محتوای نقد وبانک

۱- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات صحت محاسبات ریاضی)

۲- درخواست تاییدیه ی بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به بانکها ارسال کنید(هدف اثبات وجود ومالکیت)

۳- صورت مغایرت بانکی را به تاریخ ترازنامه برای هر یک از حسابهای بانکی دریافت و ازصحت تهیه صورت مغایرت اطمینان حاصل نمایید. وماندهای موجود در صورت مغایریت رابا دفاتر وصورتحساب بانک مطابقت دهید.حسابرسان می بایست جزئیات صورت مغایرت بانکی را رسیدگی نمایند تا از درستی تهیه آن مطمئن شوند .رسیدگی به صورت مغایرت بانکی شامل اثبات درستی محاسبات ریاضی ،ردیابی مانده ها به صورت حسابهای بانکی و حسابهای بانک در دفاتر شرکت وپی جویی اقلام مغایرات (اقلام باز) می باشد. رسیدگی به صورت مغایرت بانکی توسط حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که کسری وجه نقد می تواند با حذف یک چک صادره ارائه نشده به بانک (چکهای معوق) یابا ارتکاب یک اشتباه عمدی در جمعهای صورتهای مغایرت بانکی مخفی نگه داشته شود. مانده ی صورت حساب بانک با دریافت تاییده از بانک تایید می شود چون ممکن است صورت حساب استفاده شده در صورت مغایرت بانکی ، آخرین صورت حساب همان سال بانک نباشد.

ادامه مطلب
خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت
۸ اسفند ۱۳۹۴

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت بیانیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی از حسابرسان میخواهد وظایف اساسی را برای تعیین خطر […]

0