صورت جریان وجوه نقد
15 آذر 1398

تحلیل صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد صورت جریان وجوه نقد تغییرات وجوه نقد شرکت را نشان می دهد (از جمله موجودی حساب های بانکی […]

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
24 بهمن 1397

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی    استفاده کنندگان از صورتهای مالی عموما استفاده کنندگان برون سازمانی هستند(سهامداران، اعتبار دهندگان،بانکها) این اشخاص […]

صورت سود و زیان جامع
27 فروردین 1398

صورت سود و زیان جامع

هنگامی از صورت سود و زیان  جامع استفاده می شود که صورت سود و زیان تهیه شده همه درآمدها و هزینه های واحـد تجاری را منعکس نکند که این امر بالطبع رقم نهایی عملکرد دوره را به صورت جامع نشان نداده است .

صورت سود و زیان جامع موارد زیر را نشان می دهد :

۱ -سود و زیان خالص دوره

۲ -درآمد ها و هزینه های شناسایی شده تحقق نیافته مانند مبالغ تجدید ارزیابی، تفاوت های تسعیر ارز که اگر در صورت سود و زیان جامع فقط در این قسمت باشد به عنوان صورت سود و زیان  جامع سال مالی نامیده می شود.

اجزای ترازنامه
10 خرداد 1398

اجزای ترازنامه

ترازنامه وضعیت مالی شرکتی را (شخصیت حسابداری ) در زمانی معین نشان می دهد . ترازنامه دارای سه قسمت اساسی است،که عبارتند از : دارایی ، بدهی و سرمایه

اجزای اصلی ترازنامه

دارایی : عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به یک مؤسسه

بدهیها : شامل کلیه تعهدات شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه خدمات در آینده

سرمایه : نیز شامل حقوق صاحبان مؤسسه است .

نکته : ترازنامه مبنایی برای ارزیابی نقدینگی و انعطافپذیری مالی (میـزان ســازگاری شـرکت بـا تغییـرات در شـرایط عملیاتی ) است .

خصوصیات کیفی صورتهای مالی
24 بهمن 1397

خصوصیات کیفی صورتهای مالی

بخش اصلی گزارشگری مالی صورتهای مالی است اهداف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تخصیص و طبقه بنـدی دربـاره وضعیت مالی عملکردهای انعطاف پذیری واحد تجاری برای طیف وسیعی از اسـتفاده کننـدگان صـورتهـای مـالی بـرای تصمیمات تغییر اقتصادی و همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یـا حسـاب دهـی آنهـا در قبـال منـافعی کـه در اختیارشان میباشد.اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه میشود اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سـود و زیان جامع ارائه میشود. اطلاعات درباره جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات درباره انعطافپـذیری مالی در مجموعه صورتهای مالی منعکس میگردد.

نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالی
24 بهمن 1397

نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالی

۱– هدف صورتهای مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید میباشد. ( بند ۲ )

۲– مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. (بند ۷ )

۳- مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ( بند۱ )

تجدید ارائه صورت های مالی
13 بهمن 1397

تجدید ارائه صورت های مالی

تجدید ارائه صورت های مالی تجدید  ارائه صورت های مالی یعنی اقلام صورت های مالی سال قبل یا سال های قبل به […]

ارائه صورتهای مالی
24 بهمن 1397

ارائه صورتهای مالی

ارائه صورتهای مالی محصول نهایی فرایند حسابداری، صورتهـای مالی است. نکته: مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با مدیریت(هیئت مدیره)، واحد تجاری […]

عناصر صورتهای مالی
27 خرداد 1398

عناصر صورتهای مالی

عناصر صورتهای مالی عناصر صورتهای مالی: صورتهای مالی، اثرات مالی معاملات و سایر رویدادها را از طریق طبقه بندی کلی آنها برحسب […]

محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی
24 بهمن 1397

محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی نسبتهای مالی به دلیل سادگی محاسبه و سهولت استفاده از آن بطور گسترده ای […]

19 بهمن 1397

تهیه صورت‌های مالی به صورت حرفه‌ای

تهیه صورت‌های مالی در بیشتر یادداشت‌های همراه صورتهای مالی شرکت‌ها، افشاهای کلیشه‌ای نظیر موارد زیر مشاهده می‌شود شرکت طی سال مالی منتهی […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0