مالیات بر ارزش افزوده
10 بهمن 1397

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده ۱ – ملزم به ثبت نام است (ماده ۲ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م) […]

محاسبه مالیات ارزش افزوده
27 بهمن 1397

محاسبه مالیات ارزش افزوده

ماده ۳ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.(خدمات-کالا-دارایی-پیمان-هزینه)

تبصره  کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.(در چرخه تولید باشد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی گردد)

حسابداری مالیاتی
18 بهمن 1397

حسابداری مالیاتی

فرآیند شناسایی و اندازه گیری و نحوه نگهداری و ارائه اسناد و مدارک فعالیتهای مشمول مالیات طبق قوانین و مقررات مصوب برای تعیین میزان و پرداخت به موقع مالیات قابل پرداخت کلیه فعالیتهای مالی اشخاص و بنگاههای اقتصادی شامل نحوه ثبت و نگهداری اسناد مثبته و محاسبه و کسر مالیاتهای تکلیفی و ارسال اطلاعات معاملات فصلی و تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ
30 دی 1397

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ مسئوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‏» .

۱۱ ﺗﺮﻓﻨﺪﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ
10 بهمن 1397

۱۱ ﺗﺮﻓﻨﺪﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻇﺮﯾﻒ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ :

۱- ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺴﺲ

ﺍﮔﺮ ﺁﻓﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﯾﺘﺎ ‏( ﻓﺎﯾﻞ ﺍﮐﺴﺲ ‏) ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ
.

ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ
10 بهمن 1397

ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺰﺍﻑ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺳﺖ .

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ
30 دی 1397

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ :

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۵ : ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۳ : ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ،ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ،
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ،ﺻﯿﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ،ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﯼ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ .

قانون مالیاتهای مستقیم
13 بهمن 1397

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حقالوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی
13 بهمن 1397

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی تخلف نوع اول : استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر […]

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش
30 دی 1397

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش  طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح “باران” که دو روز است کلید خورده […]

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز
3 بهمن 1397

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز ۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت […]

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
13 بهمن 1397

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0