×
ادامه مطلب
مالیات بر ارزش افزوده
۱۰ آذر ۱۳۹۷

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده

واژگان اختصاصی مالیات بر ارزش افزوده ۱ – ملزم به ثبت نام است (ماده ۲ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م) […]

ادامه مطلب
محاسبه مالیات ارزش افزوده
۱۴ آذر ۱۳۹۵

محاسبه مالیات ارزش افزوده

ماده ۳ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.(خدمات-کالا-دارایی-پیمان-هزینه)

تبصره  کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.(در چرخه تولید باشد مشمول مالیات ارزش افزوده نمی گردد)

ادامه مطلب
حسابداری مالیاتی
۶ آذر ۱۳۹۵

حسابداری مالیاتی

فرآیند شناسایی و اندازه گیری و نحوه نگهداری و ارائه اسناد و مدارک فعالیتهای مشمول مالیات طبق قوانین و مقررات مصوب برای تعیین میزان و پرداخت به موقع مالیات قابل پرداخت کلیه فعالیتهای مالی اشخاص و بنگاههای اقتصادی شامل نحوه ثبت و نگهداری اسناد مثبته و محاسبه و کسر مالیاتهای تکلیفی و ارسال اطلاعات معاملات فصلی و تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی.

ادامه مطلب
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ مسئوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‏» .

ادامه مطلب
۱۱ ﺗﺮﻓﻨﺪﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ
۱۴ فروردین ۱۳۹۵

۱۱ ﺗﺮﻓﻨﺪﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻇﺮﯾﻒ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ :

۱- ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺴﺲ

ﺍﮔﺮ ﺁﻓﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻫﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﯾﺘﺎ ‏( ﻓﺎﯾﻞ ﺍﮐﺴﺲ ‏) ﺫﺧﯿﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ
.

ادامه مطلب
ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ
۱۰ فروردین ۱۳۹۵

ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺰﺍﻑ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺳﺖ .

ادامه مطلب
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ
۱۹ اسفند ۱۳۹۴

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ :

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۵ : ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۳ : ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ،ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ،
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ،ﺻﯿﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ،ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﯼ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ .

ادامه مطلب
قانون مالیاتهای مستقیم
۱۳ اسفند ۱۳۹۴

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حقالوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

ادامه مطلب
انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی
۸ اسفند ۱۳۹۴

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی تخلف نوع اول : استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر […]

ادامه مطلب
صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش
۱۸ بهمن ۱۳۹۴

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش  طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح “باران” که دو روز است کلید خورده […]

ادامه مطلب
رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز
۱۳ دی ۱۳۹۴

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز ۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت […]

ادامه مطلب
اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
۱۳ آبان ۱۳۹۴

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ […]

0