×
ادامه مطلب
حسابداری پیمانکاری
۱۸ آبان ۱۳۹۵

حسابداری پیمانکاری

پیمانکاری

سازمانها و شرکتهای بزرگ برای اجرای پروژههای عظیم خود از شرکتهای پیمانکاری کمـک مـی گیرنـدو بـا بسـتن قراردادهایی با این گونه شرکتها ، پروژه های عظیم خود را به بهره برداری می رسانند .

پیمانکار قبل از بستن هرگونه قرار دادی ، مخارجی را بابت شرکت در مناقصه می پردازد .اگر شرکت پیمانکاری مذبور در مناقصه برنده شود چون از محل این هزینه ها منافع آتی کسب مـی نمایـد، آن را بـه حسـاب مخـارج انتقـالی دوره بعـد می برد و بعد از امضاء قرارداد با صاحب طرح بلافاصله بایستی این مبلغ را به حساب بهای تمام شده پیمان منظور نمایـد و اگر پیمانکار مناقصه را واگذار نمود و برنده نشد در همان دوره باید جزء هزینه های پیمان منظور کند .

ادامه مطلب
نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت
۲۰ اسفند ۱۳۹۴

نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت

۱- مواردزیر:
– نوع پیمان
– مبلغ پیمان
– شرایط پرداخت و پرداختهای مربوط به پیشرفت کار
– شرایط لغو پیمان و جریمه های مربوطه
– بند های مربوط به افزایش هزینه ها
– لزوم پوشش بیمه ای
– تجهیزات و مواد لازم
– وثیقه حسن انجام کار

ادامه مطلب
دارایی در جریان تکمیل
۷ آبان ۱۳۹۴

ثبت دارایی در جریان تکمیل (با مثال)

ثبت دارایی در جریان تکمیل ثبت دارایی در جریان تکمیل از جمله مواردی است که اغلب حسابداران هنگام ثبت سند با آن […]

ادامه مطلب
انواع قرار دادهای پیمانکاری
۱۴ شهریور ۱۳۹۴

انواع قرار دادهای پیمانکاری

انواع قرار دادهای پیمانکاری انتخاب مناسب قرار دادهای پیمانکاری ، می تواند هزینه های پروژه را بطور متوسط تا ۵ درصد کاهش […]

ادامه مطلب
حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه
۱۳ شهریور ۱۳۹۴

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه

حسابداری پیمانکاری پس از برنده شدن در مناقصه پس از اینکه برنده مناقصه اعلام شد , قرارداد مربوطه تنظیم و جهت امضا […]

0