چک
14 آذر 1397

موارد کیفری چک

مواردی که صادر کننده چک در صورت عدم رعایت آنها قابل تعقیب کیفری خواهد بود عبارتند از:

۱) دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در حساب جاری صادر کننده چک .

۲) بیرون کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است .

۳) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال علیه .

مسئولیت صادر کننده چک در شرکت
13 بهمن 1397

مسئولیت صادر کننده چک در شرکت

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده ۱۹ مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

ظهر نویسی به عنوان وکالت
13 بهمن 1397

ظهر نویسی به عنوان وکالت

اصل ظهر نویسی انتقال مالکیت وجه چک است , و احراز ظهر نویسی به عنوان وکالت وقتی است که ظهر نویس وکالت در وصول را در پشت یا روی سند قید کرده باشد (ماده ۲۴۷ قانون تجارت ) به موجب این وکالت نامه و به صراحت ماده ۲۴۷ قانون تجارت بالتفاوت به ماده ۳۱۴ همین قانون وکیل (بانک یا بطور کلی محال علیه) علاوه بر وصول مبلغ چک , حق اعتراض و نیز اقامه دعوی را در صورت خودداری بدهکار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه, خواهد داشت. این نوع وکالت پس از نوشتن عباراتی از قبیل ( برای وصول ) یا ( بمنظور وکالت) یا عبارات دیگری که مبین همین معنی باشد , در پشت یا روی چک تحقق می یابد.

رفع سو اثر چک برگشتی
26 مهر 1398

رفع سو اثر چک برگشتی

به موجب بند ۲۴ مقررات و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری ،صرف صدور حتی یک فقره چک بلامحل را که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد ،سبب محرومیت از اعطای دسته چک جدید می داند. در این بند مدت محرومیت از داشتن دسته چک ذکر نشده ولیکن در تبصره اعلام داشته اگر چنین صادر کننده ای ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهی حسن نیت خود با تامین وجه چک ،یا ارایه لاشه اثبات کند مشمول محرومیت فوق نخواهد شد. ولیکن بعد از پایان این ۱۰ روز نیز میتوان با تحقق یکی از موارد زیر از محرومیت های ذکرشده رفع اثر نماید

نکات مهم درباره چک
13 بهمن 1397

نکات مهم درباره چک

۱)چک یک سندعادی اما درحکم اسناد لازم الاجـرا اسـت وبـه همـین خاطر برای وصول آن راه اجرای ثبـت را گذاشـتند و در ایـن راه بایـد عین چک+گواهی عدم پرداخت به اجرای ثبت محل داده شود

۲)دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر شده یا امضاء شده یا پشت نویسی شده یا دست کسی هست(حامـل چـک )یـا قـایم مقـام قانونی آنها واین اشخاص فقط میتوانند کتبا دستور عدم پرداخت دهند آنهم به دلایل جزایی مندرج درماده۱۴قانون صدور چک مثـل ادعـای مفقود شدن جعل سرقت و… و کسی که دستور عدم پرداخت چـک را داد مکلف است ظرف۱هفته در دادسرا شکایت کرده و گواهی تقدیم شکایت خود را بـه ب انـک تسـلیم کنـد وگرنـه بانـک بـه دسـتور عـدم پرداخت ترتیب اثر نمیدهد

نکات امنیتی صدورچک
13 بهمن 1397

نکات امنیتی صدورچک

ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﮏ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﯼ هنگام صدورچک ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯﺩﺳﺘﻪ ﭼﮏ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ . ﺑﺸﺮﺡ ﺫﯾﻞ ﺍﺳﺖ .

۱ – ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﭼﮏ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ اقدام به صدورچک کنید،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﯿﺪﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺘﻦ ﭼﮏ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .

۲ – ﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ‏« ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮏ ‏» ﻫﻢ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪﻭ ﻫﻢ ﺭﯾﺎﻝ ﺭﺍ ، ﻣﺜﻼ : ﺩﻭﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ .

احکام ظهر نویسی چک
13 بهمن 1397

احکام ظهر نویسی چک

کسی که چکی را به منظور انتقال مالکیت ظهر نویسی می کند علاوه بر مالکیت موضوع معامله باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در فصل دوم قانون مدنی باشد با احراز این شرائط ظهر نویسی برای انتقال دارای احکام و آثار زیر است :

انتقال چک و همچنین مالکیت وجه آن از ظهر نویس به منتقل الیه
بنابراین پس از ظهر نویسی صادر کننده چک حق ندارد وجه چک را از حسابش خارج سازد و یا در صورت نبودن محل , چک دیگری به همان مبلغ در وجه شخص دیگری صادر کند والا مشمول مقررات کیفری مذکور در قانون صدور چک خواهد شد ( ماده ۲ قانون) هم چنین بعلت انتقال مالکیت وجه چک, فوت حجر و ورشکستگی یا صدور قرار بازداشت حساب صادر کننده چک, پس از تاریخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.

چک فاقد جنبه کیفری
12 بهمن 1397

چک فاقد جنبه کیفری

چک فاقد جنبه کیفری در موارد زیر شکایت شاکی به دلیل وحقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت: چک باید به صورت […]

اصول نگارش چک
20 بهمن 1397

اصول نگارش چک

اصول نگارش چک بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه ، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند . […]

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری
3 بهمن 1397

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری

تفاوت بین چک حقوقی و چک کیفری همه چیز در مورد چک!!! عبارت چک حقوقی و چک کیفری فقط در مورد چک […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0