حسابداری مالیاتی
18 بهمن 1397

حسابداری مالیاتی

فرآیند شناسایی و اندازه گیری و نحوه نگهداری و ارائه اسناد و مدارک فعالیتهای مشمول مالیات طبق قوانین و مقررات مصوب برای تعیین میزان و پرداخت به موقع مالیات قابل پرداخت کلیه فعالیتهای مالی اشخاص و بنگاههای اقتصادی شامل نحوه ثبت و نگهداری اسناد مثبته و محاسبه و کسر مالیاتهای تکلیفی و ارسال اطلاعات معاملات فصلی و تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ
30 دی 1397

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ مسئوﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‏» .

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ
30 دی 1397

ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻥ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ :

ﺗﺒﺼﺮﻩ ۶ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۵ : ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﺑﺮﺍﺯﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۳ : ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ،ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ،
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ،ﺻﯿﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ،ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﯼ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ .

قانون مالیاتهای مستقیم
13 بهمن 1397

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حقالوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق وابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی
13 بهمن 1397

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

اعتراض به مالیات و مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ […]

۲۲اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه
20 بهمن 1397

۲۲اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه

۲۲اشتباه جبران ناپذیر هنگام ارائه اظهارنامه  عدم توجه به SMS سازمان امور مالیاتی (eror کدپستی و آدرس در حوزه مالیاتی با سامانه […]

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران
23 بهمن 1397

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران

اطلاعات مالیاتی برای حسابداران و مدیران مدیران و مسئولان و حسابداران شرکتها لازم است دانش مالیاتی خود را افزایش دهد تا از […]

۷ ترفند مالیاتی
20 بهمن 1397

۷ ترفند مالیاتی

۷ ترفند مالیاتی ترفند مالیاتی ۱ در صورتی که ایرادات دفاتر ، منطبق با موضوع ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تحریر و تنظیم […]

هزینه های قابل قبول مالیاتی
7 بهمن 1397

هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی ۱ – قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0