استانداردهای حسابرسی
10 بهمن 1397

استانداردهای حسابرسی

انجمن حسابداران رسمی به طور کلی ۳ نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:

الف) استانداردهای حسابرسی عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.

۱ -حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.

۲ -حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.

۳ -در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید.