اصلاح اشتباهات حسابداری
30 بهمن 1397

اصلاح اشتباهات حسابداری

اگر اشتباهات صورتهای مالی یک یا چند دوره گذشته در سالهای کشف شده اگر این اشـتباهات بـی اهمیـت باشـد در صورت سود و زیان دوره جاری منظور میشود و اگر با اهمیت باشد باید صورتهای مالی سالهای قبل ارائه مجدد شود در نتیجه سود انباشته اول دوره نیز تعدیل میشود.

نکته : تغییر از یک اصل حسابداری غیر منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری به یک اصــل پذیرفته شده حسـابداری اصلاح شده ، اصلاح اشتباه تلقی میشود . به عنوان نمونه تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی اصلاح اشتباه تلقی میشود .

به طور کلی به لحاظ ترازنامه و صورت سود و زیان میتوان اشتباهات را به صورت زیر طبقه بندی نمود :