اضافه یا کسر جذب سربار
28 آذر 1398

اضافه یا کسر جذب سربار

 اضافه یا کسر جذب سربار هزینه های واقعی سربار در طی دوره مالی در بدهکار حساب کنترل سربار ثبت می گردد و […]