خصوصیات کیفی صورتهای مالی
24 بهمن 1397

خصوصیات کیفی صورتهای مالی

بخش اصلی گزارشگری مالی صورتهای مالی است اهداف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تخصیص و طبقه بنـدی دربـاره وضعیت مالی عملکردهای انعطاف پذیری واحد تجاری برای طیف وسیعی از اسـتفاده کننـدگان صـورتهـای مـالی بـرای تصمیمات تغییر اقتصادی و همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یـا حسـاب دهـی آنهـا در قبـال منـافعی کـه در اختیارشان میباشد.اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه میشود اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سـود و زیان جامع ارائه میشود. اطلاعات درباره جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات درباره انعطافپـذیری مالی در مجموعه صورتهای مالی منعکس میگردد.

اهمیت در حسابداری
22 بهمن 1397

اهمیت در حسابداری

اهمیت در حسابداری اهمیت یک کیفیت آستانه ای است به این معنا که؛ در مورد موضوعات و اقلام کماهمیت الزام رعایت دقیق استانداردها […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0