مفهوم اهمیت در حسابرسی
22 بهمن 1397

مفهوم اهمیت در حسابرسی

مفهوم اهمیت در حسابرسی  این مفهوم بر دستیابی به کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ، ایجاد تعادل منطقی بین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی […]