کشور بدون پول نقد
12 بهمن 1397

کشور بدون پول نقد

کشور بدون پول نقد  سوئد در تلاش است به واسطه متمایل ساختن تراکنش‌های مالی این کشور به سوی سیستم‌های الکترونیکی و سیستم […]