ادامه مطلب
بدهیها و داراییهای احتمالی
۴ دی ۱۳۹۴

بدهیها و داراییهای احتمالی

بدهیها و داراییهای احتمالی ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل […]