بدهیها و داراییهای احتمالی
12 بهمن 1397

بدهیها و داراییهای احتمالی

بدهیها و داراییهای احتمالی ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل […]