بیمه بیکاری
15 بهمن 1397

شرایط پرداخت بیمه بیکاری

شرایط پرداخت بیمه بیکاری معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت مقرری بیمه  بیکاری از تعهدات قانونی این سازمان است […]