تحریر دفاتر قانونی
19 مهر 1398

نحوه تحریر دفاتر قانونی

نحوه نگهداری و تحریر دفاتر قانونی بر طبق ماده ۱۱ – مودیانی که دفتر روزنامه و دفتر کل نگهداری می نمایند باید […]