×
ادامه مطلب
صورت های مالی اساسی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷

صورت های مالی

صورت های مالی صورت های مالی گزارش مالی رسمی درباره اطلاعات مالی یک واحد تجاری می باشد.   صورت های مالی اصلی […]

ادامه مطلب
اجزای ترازنامه
۱۹ شهریور ۱۳۹۵

اجزای ترازنامه

ترازنامه وضعیت مالی شرکتی را (شخصیت حسابداری ) در زمانی معین نشان می دهد . ترازنامه دارای سه قسمت اساسی است،که عبارتند از : دارایی ، بدهی و سرمایه

اجزای اصلی ترازنامه

دارایی : عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به یک مؤسسه

بدهیها : شامل کلیه تعهدات شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه خدمات در آینده

سرمایه : نیز شامل حقوق صاحبان مؤسسه است .

نکته : ترازنامه مبنایی برای ارزیابی نقدینگی و انعطافپذیری مالی (میـزان ســازگاری شـرکت بـا تغییـرات در شـرایط عملیاتی ) است .

ادامه مطلب
اجزای اصلی ترازنامه
۲۲ آبان ۱۳۹۴

ترازنامه

ترازنامه ترازنامه:منبع اصلی اطلاعات درباره نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است.   نکات مرتبط با ترازنامه *پولی که به عنوان دارایی نگهداری […]

ادامه مطلب
۱۸ شهریور ۱۳۹۴

تهیه صورت‌های مالی به صورت حرفه‌ای

تهیه صورت‌های مالی در بیشتر یادداشت‌های همراه صورتهای مالی شرکت‌ها، افشاهای کلیشه‌ای نظیر موارد زیر مشاهده می‌شود شرکت طی سال مالی منتهی […]

0