صورت های مالی اساسی
24 بهمن 1397

صورت های مالی

صورت های مالی صورت های مالی گزارش مالی رسمی درباره اطلاعات مالی یک واحد تجاری می باشد.   صورت های مالی اصلی […]

اجزای ترازنامه
10 خرداد 1398

اجزای ترازنامه

ترازنامه وضعیت مالی شرکتی را (شخصیت حسابداری ) در زمانی معین نشان می دهد . ترازنامه دارای سه قسمت اساسی است،که عبارتند از : دارایی ، بدهی و سرمایه

اجزای اصلی ترازنامه

دارایی : عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به یک مؤسسه

بدهیها : شامل کلیه تعهدات شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه خدمات در آینده

سرمایه : نیز شامل حقوق صاحبان مؤسسه است .

نکته : ترازنامه مبنایی برای ارزیابی نقدینگی و انعطافپذیری مالی (میـزان ســازگاری شـرکت بـا تغییـرات در شـرایط عملیاتی ) است .

اجزای اصلی ترازنامه
30 دی 1397

ترازنامه

ترازنامه ترازنامه:منبع اصلی اطلاعات درباره نقدینگی و انعطاف پذیری مالی است.   نکات مرتبط با ترازنامه *پولی که به عنوان دارایی نگهداری […]

19 بهمن 1397

تهیه صورت‌های مالی به صورت حرفه‌ای

تهیه صورت‌های مالی در بیشتر یادداشت‌های همراه صورتهای مالی شرکت‌ها، افشاهای کلیشه‌ای نظیر موارد زیر مشاهده می‌شود شرکت طی سال مالی منتهی […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0