ضایعات و انواع آن
13 بهمن 1397

ضایعات و انواع آن

 ضایعات و انواع آن در طی مراحل تولید به طور معمول مواردی مانند تبخیر شدن، شکست و صدمه دیدن، آب رفتگی و […]