×
ادامه مطلب
معادله حسابداری
۲۵ بهمن ۱۳۹۷

معادله حسابداری

معادله حسابداری برای نشان دادن وضعیت مالی یک واحد تجاری از معادله حسابداری استفاده می شود. معادله حسابداری یک واحد تجاری در […]

ادامه مطلب
حسابدار موفق
۱۵ شهریور ۱۳۹۶

۵ ویژگی منحصر به فرد حسابدار موفق

۱-نظم و مدیریت زمان

یک حسابدار موفق همیشه طوری زمان اش را مدیریت میکند که ۵ الی ۶ دقیقه زودتر از ساعت اداری در محل کارش حضور داشته باشد زیرا داشتن تاخیر برای یک حسابدار موفق یعنی ارزش قائل نشدن برای کارش، یک حسابدار موفق شغلش را خیلی حساس و ارزشمند میداند و تاخیر برای او ننگ است . فکرش را بکنید همه کارمندان در جای خود نشسته اند و یک حسابدار با تاخیر و هول هولی وارد شود ، صحنه زیبایی نیست زیرا حسابدار موفق فرد مهمی در سازمان است و نظم یکی از صفات شغلی اوست، باید برای خود و کارش ارزش قائل شود.

ادامه مطلب
شاخه های حسابداری
۵ شهریور ۱۳۹۶

شاخه های حسابداری

حسابداری مالی )عمومی( :

در این رشته که زیر بنای کلیه رشته های حسـابداری است و اکثر موسسات بازرگانی از آن استفاده می کنند ، کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر خاص ثبت و در پایان هر دوره مالی، گزارشهای مالی مورد نیاز تهیه می شود . حسـابداری دولتی : قوانین ، مقررات همراه با دانش حسـابداری برای ثبت و نگهداری حسابها در موسسات و شرکتهای دولتی ، دراین رشته از حسـابداری مورد بحث قرار می گیرد .

ادامه مطلب
اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی
۸ آذر ۱۳۹۵

اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی

صل قیمت تمام شده
هرگونه کالا یا خدمات در زمان خرید یا ارائه میبایست شناسایی و اعلام گردد در صورت عدم ثبت صیحح بصورت علی الراس یا برآورد تعیین می گردد

وضع هزینه های یک دوره با درامده های همان دوره
هزینه های فعالیتهای معاف مورد پذیرش مالیاتی قرار نمیگیرد اما درآمدهای هر دوره شناسایی نگردد ،بصورت علی الراس یا برآوردی مشمول مالیات می گردد

ادامه مطلب
تغییرات حسابداری
۱۱ آبان ۱۳۹۵

تغییرات حسابداری

۱ -تغییر در رویه حسابداری

۲ -تغییر در برآورد حسابداری

۳ -تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

تغییر در رویه حسابداری: اگر در رویه حسابداری تغییر صورت گیرد ارقام مقایسهای سنوات قبـل بایـد بـر مبنـای رویه (روش) جدید مجدداً ارائه شود گویی که در سالهای قبل هم از این رویه استفاده میشده است کـه در ایـن حالـت صورتهای مالی سالهای قبل با تعدیلاتی رو به رو میشود که به این تعدیلات «تعدیلات سنواتی» گفته میشود.

ادامه مطلب
مصادیق جرم جعل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

مصادیق جرم جعل

جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

ادامه مطلب
ﺍﺷﺘﺒﺎهات حسابداری
۳۱ فروردین ۱۳۹۵

ﺍﺷﺘﺒﺎهات حسابداری

 ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ۱ : 

ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺩﯾﻌﻪﻫﺎﯼﻣﺤﺼﻮﻝﯾﺎﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ.

ﯾﮏ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺭﺍﯾﺞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﯾن ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﻝﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺩﯾﻌﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶﺩﺭﯾﺎﻓﺖﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ (ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻻ ﯾﺎﺧﺪﻣﺖ ) ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺪﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵﺗﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﺭﺝﻧﮑﻨﯿﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﯿﺶﻧﻤﺎﯾﯽﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﺍﺿﺎﻓﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺣﺴﺎﺏ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﭘﯿﺶﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺍﯾﻦﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﭼﻮﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺩﺭﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺩﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺮﻭﺽﻫﺴﺘﯿﺪ.

ادامه مطلب
سرقفلی
۲۰ فروردین ۱۳۹۵

سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است.

مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است. از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است.

ادامه مطلب
اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌
۹ اسفند ۱۳۹۴

اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌

کاربرد ارزش‌ منصفانه‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ دارایی های‌ زیستی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ براساس‌ استدلالات‌ زیر است‌ :

الف ‌.تغییرات‌ ارزش‌ منصفانه‌، آثار تغییرات‌ ناشی از دگردیسی‌ زیستی‌ داراییهای‌ زیستی‌ را بهتر منعکس‌ می‌کند،

ب‌. الگوی‌ زمانی‌ وقوع‌ مخارج‌ در موارد زیادی‌ با الگوی‌ دگردیسی‌ زیستی‌ متفاوت‌ است‌،

ج‌. برای‌ بسیاری‌ از داراییهای‌ زیستی‌ بازار فعال‌ وجود دارد و درنتیجه‌ ارزش‌ بازار قابل‌ اتکا برای‌ آنها وجود دارد،

د. به‌دلیل‌ مشکلات‌ تخصیص‌ هزینه‌ها در رویکرد بهای‌ تمام‌ شده‌، در برخی‌ از مواقع‌ ارزش‌ منصفانه‌ از بهای‌ تمام‌ شده‌ قابل‌ اتکاتر است‌، و

ﻫ. اطلاعات‌ مبتنی‌بر ارزش‌ منصفانه‌ مربوط‌ تر از اطلاعات‌ مبتنی‌بر بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ است‌.

ادامه مطلب
مرکز هزینه چیست
۲ اسفند ۱۳۹۴

مرکز هزینه چیست

مرکز هزینه چیست  در شرکت های تولیدی واحدها یا قسمت هایی که موجب بوجود آمدن هزینه ها می گردند و در ایجاد […]

ادامه مطلب
فوق العاده اضافه کاری
۲۵ بهمن ۱۳۹۴

فوق العاده اضافه کاری

 فوق العاده اضافه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود فوق العاده اضافه کاری آن بخش از دستمزد ساعات اضافه کار است […]

ادامه مطلب
رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز
۱۳ دی ۱۳۹۴

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز

رسیدگی مالیاتی تسعیر ارز ۱- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت […]

0