کنترلهای داخلی حسابرسی
18 بهمن 1397

کنترلهای داخلی حسابرسی

ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینانسنجی از دستیابی به هدفهای سازمانی بهوجود میآید. اطمینان نسبی به این معناست که هیچ ساختار کنترلهای داخلی ایدهآل نیست و مخارج کنترلهای داخلی یکواحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از آن باشد.

برنامه ریزی حسابرسی
10 بهمن 1397

برنامه ریزی حسابرسی

برنامه ریزی حسابرسی

برنامه ریزی به معنای این است که در مورد پذیرش صاحبکار جدید قبل از قبول کار تحقیق و درباره فعالیت آن شناخت کسب شود برنامه ریزی با قبول صاحبکار و تا تحویل گزارش حسابرسی ادامه دارد:

-۱ پذیرش صاحبکار جدید:

حسابرس باید درباره سوابق صاحبکار آتی شامل مشخصات و حسن شهرت مدیران، مسئولین و سهامداران عمده شرکت صاحبکار تحقیق کند برای این امر میتواند از موارد زیر کسب اطلاعات نماید.

مسئولیت حسابرسان
10 بهمن 1397

مسئولیت حسابرسان

تعاریف:

۱- سهل انگاری: تخطی از وظایف قانونی مطابق با استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای.

۲- مقصور: نبودن کمترین دقت و بی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای خود و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.

۳- تقلب: تحریف حقایق با اهمیت به عمد یا ارائه حقایقی بیتوجه به صحت و یا سقم آن به قصد فریب دیگران و یا ارائه نادرست اقلام صورت های مالی. که در صورت کشف، حسابرس نسبت آنها مسئولیت جزایی پیدا میکند.

۴- اشتباه: خطاهای سهوی و بدون عمد در صورتهای مالی و مدارک حسابداری مانند اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری.

آیین رفتار حرفه حسابرسی
24 بهمن 1397

آیین رفتار حرفه حسابرسی

هف اصلی آئین رفتار حرفه ای ارائه رهنمودهای عملی برای هر یک از اعضا به منظور حفظ شخصیت حرفه ای و ایجاد طرز فکری حرفه ای است به گونه ای که کیفیت ضوابط حرفه آنها را بهبود بخشد. این آئین رفتار حرفه ای دارای دو بخش است:

الف) اصولی (اصول بنیادی) که هدفگر است و مسئولیت حرفه را در قبال جامعه، صاحبکاران و اعضاء حرفه ای بیانمی کند و شامل:

* مسئولیت های حرفه ای: اعضا در اجرای مسئولیت های فرد بعنوان افراد حرفه ای باید قضاوتهای اخلاقی، حرفه ای و دقیق را در تمام فعالیت های خود اعمال کنند.

استانداردهای حسابرسی
10 بهمن 1397

استانداردهای حسابرسی

انجمن حسابداران رسمی به طور کلی ۳ نوع استاندارد حسابرسی را چهارچوب اولیه مقرر داشته است:

الف) استانداردهای حسابرسی عمومی: مربوط به صلاحیت فردی حسابرسان است.

۱ -حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی صورت گیرد که دارای صلاحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند.

۲ -حسابرس یا حسابرسان باید استقلال رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ کنند.

۳ -در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش باید مراقبت حرفه ای لازم به عمل آید.

انواع حسابرسی
30 بهمن 1397

انواع حسابرسی

الف) حسابرسی صورتهای مالی: بررسی جستجوگرانه صورتهای مالی اساسی و تطبیق آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری. هدف از انجام این نوع حسابرسی تعیین مطابقت ادعاهای مدیریت (صورتهای مالی) و نحوه تهیه آن با اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری است.

ب) حسابرسی رعایت: اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، ضابطه یا استاندارد شناخته شده ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد برای مثال رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی از این نوع حسابرسی است. هدف از این نوع حسابرسی انطباق یا عدم انطباق اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداره دارایی میباشد. این حسابرسی جزء لاینفک صورتهای مالی است.

اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب
25 آبان 1397

اصول سیزده گانه ی حسابرسی تقلب

در مورد حسابرسی تقلب سیزده اصل مطرح است که به نوعی تفاوت های آن را با حسابرسی مالی آشکار میکند.این اصول در ادامه آمده اند:

۱- تفاوت اصلی حسابرسی تقلب با حسابرسی صورت های مالی بیشتر در طرز تفکر و دیدگاه است تا روش کار.

۲- محور کار حسابرسی تقلب تاکید بر استثناها،موارد غیرعادی، تخلفات حسابداری،و الگوهای رفتاری است تا اینکه به اشتنباهات و از قلم افتادگی ها توجه کنند.

نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت
13 بهمن 1397

نکـات حسابرسی پیمـان هـای بلنـدمدت در جریان پیشرفت

۱- مواردزیر:
– نوع پیمان
– مبلغ پیمان
– شرایط پرداخت و پرداختهای مربوط به پیشرفت کار
– شرایط لغو پیمان و جریمه های مربوطه
– بند های مربوط به افزایش هزینه ها
– لزوم پوشش بیمه ای
– تجهیزات و مواد لازم
– وثیقه حسن انجام کار

اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک
14 آذر 1397

اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک

۱- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )

۲- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

۳- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

آزمونهای محتوای نقد وبانک
18 بهمن 1397

آزمونهای محتوای نقد وبانک

۱- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات صحت محاسبات ریاضی)

۲- درخواست تاییدیه ی بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به بانکها ارسال کنید(هدف اثبات وجود ومالکیت)

۳- صورت مغایرت بانکی را به تاریخ ترازنامه برای هر یک از حسابهای بانکی دریافت و ازصحت تهیه صورت مغایرت اطمینان حاصل نمایید. وماندهای موجود در صورت مغایریت رابا دفاتر وصورتحساب بانک مطابقت دهید.حسابرسان می بایست جزئیات صورت مغایرت بانکی را رسیدگی نمایند تا از درستی تهیه آن مطمئن شوند .رسیدگی به صورت مغایرت بانکی شامل اثبات درستی محاسبات ریاضی ،ردیابی مانده ها به صورت حسابهای بانکی و حسابهای بانک در دفاتر شرکت وپی جویی اقلام مغایرات (اقلام باز) می باشد. رسیدگی به صورت مغایرت بانکی توسط حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که کسری وجه نقد می تواند با حذف یک چک صادره ارائه نشده به بانک (چکهای معوق) یابا ارتکاب یک اشتباه عمدی در جمعهای صورتهای مغایرت بانکی مخفی نگه داشته شود. مانده ی صورت حساب بانک با دریافت تاییده از بانک تایید می شود چون ممکن است صورت حساب استفاده شده در صورت مغایرت بانکی ، آخرین صورت حساب همان سال بانک نباشد.

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت
13 بهمن 1397

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت

خطر زیرپا گذاشتن کنترلهای داخلی از سوی مدیریت بیانیه شماره ۹۹ استانداردهای حسابرسی از حسابرسان میخواهد وظایف اساسی را برای تعیین خطر […]

خطر حسابرسی
15 آذر 1397

خطر حسابرسی

خطر حسابرسی یعنی خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامناسبی ارایه کند.خطر  حسابرسی هم در […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0