بستن حساب های موقت
18 شهریور 1398

بستن حساب های موقت

بستن حساب های موقت در پایان دوره حسابداری، مرحله بستن حساب های موقت ، آخرین مرحله می باشد. با انجام این مرحله […]