برگشت از خرید
13 بهمن 1397

برگشت از خرید

 برگشت از خرید در برگشت از خرید به فروشنده با توجه به ماهیت معامله ( حساب صندوق، حسابهای پرداختنی، …) بدهکار و […]