ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ
10 بهمن 1397

ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﮔﺰﺍﻑ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻠﯽ ﺍﺳﺖ .

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟
30 دی 1397

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز فعالیت(گواهینامه مالیات بر ارزش […]

اکسل خرید و فروش فصلی
22 بهمن 1397

اکسل آمار معاملات فصلی TTMS

اکسل آمار معاملات فصلی اکسل خرید و فروش فصلی TTMS برنامه ای به منظور تسهیل و صرفه جویی در ثبت و ارسال […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0