خطر حسابرسی
15 آذر 1397

خطر حسابرسی

خطر حسابرسی یعنی خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامناسبی ارایه کند.خطر  حسابرسی هم در […]