دارایی های جاری
28 آذر 1398

دارایی های جاری

داراییهای جاری عبارت است از وجوه نقد و سایر اقلامی که انتظار می رود در جریان عادی عملیات یک موسسه ، طی یک سال از تاریخ ترازنامه به نقد تبدیل شوند .

داراییهای جاری شامل موارد زیر می باشد:

وجه نقد شامل اسکناس چک پول سپرده های دیداری سپرده های پس انداز مسکوکات و تنخواه

تنخواه: شرکتها برای مخارج جزئی و روزمره شرکت حسابی به نام تنخواه ایجاد میکنند.