دایره انبار
30 دی 1397

دایره انبار

دایره انبار : قسمت عمده ای از منابع نقدی مؤسسات تولیدی جهت خرید و نگهداری مواد به مصرف می رسد . لذا چنانچه از روش های مطمئن و متداول انبـار داری استفاده نشود زیان های فراوانی متوجه واحد تولیدی خواهد شد، به طور مثال عدم رعایت نگهداری موجودی مواد به مقدارکافی موجب توقف تولید می گردد. دراین صورت، بدون اینکه محصولی تولید شده باشد هزینه های زیادی به بارخواهد آمد و با خریدهای فوری برای جلوگیری از توقف تولید نیز، هزینه های تولید افزایش خواهد یافت.از سوی دیگر اگر مواد خریداری شده بیشتر از مقدار لازم باشد موجب رکود نقدینگی، افزایش هزینه های انبـارداری و نابابی مواد خواهد شد.