دایره خرید ( تدارکات)
12 بهمن 1397

دایره خرید ( تدارکات)

دایره خرید ( تدارکات)  در این واحد مشخصات و فهرست مواد اولیه مورد نیاز تهیه و در اختیار مأموران خرید قرار داده […]