دفاتر قانونی
20 بهمن 1397

مشخصات دفاتر قانونی

مشخصات دفاتر قانونی  بر طبق ماده ۲ دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم […]