نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان
3 بهمن 1397

نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان

نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان رعایت راه حلهای زیر(حسب مورد)، در صورت با اهمیت بودن آثار ریالی، الزامی است: […]