اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی
23 آذر 1397

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی

اهداف رسیدگی به حسابها و اسناد پرداختنی تعیین اینکه آیا : بدهیهائی که در تاریخ ترازنامه موجود بوده یا در آن تاریخ […]