انواع سازمان های دولتی
29 آذر 1398

انواع سازمان های دولتی

الف)سازمان های مجری فعالیت های از نوع دولتی(غیرانتفاعی)

سازمان هایی هستند که برای تحصیل درآمد ایجاد نشده اند، بلکه برای اجرای قسمتی از برنامه های اقتصادی ،فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دولت تاسیس شده اند. در تشکیل سازمان های فوق انگیزه تحصیل درآمد مورد توجه قرار نمیگیرد. بلکه الزامات قانونی و ضرورتهای اجتماعی از انگیزه های مرم تاسیس این قبیل سازمان ها

به شمار می آید.