سود سهمی
2 اردیبهشت 1398

سود سهمی

سود سهمی سود  سهمی یا سهام جایزه، توزیع سهام خود شرکت بین سهامداران است اعلام سود سهمـی برای شرکت ایجاد بدهی نمی […]