دستورالعمل انبارگردانی
18 بهمن 1397

دستورالعمل انبارگردانی

-۱ نکاتی که باید قبل از انبارگردانی از طرف مسئولین شرکت مورد توجه قرار بگیرد :

-۱-۱ انتخاب شخصی مسئول بعنوان هم آهنگ کننده انبارگردانی ، این شخص سرپرستی عملیات انبارگردانی را بعهده خواهد گرفت .

-۲-۱ دستورالعمل تهیه شده توسط هم آهنگ کننده کاملاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت وجود اشکال و قبل از شروع عملیات شمارش باید با مسئولین شرکت و موسسه تماس حاصل شود.

-۳-۱ روزها و ساعات انبارگردانی باید مشخص گردد و به قسمتهای مختلف بصورت کتبی اطلاع داده شود که انبار در روزهای تعیین شده تعطیل خواهد بود ، لذا لازم است جهت برآورد احتیاجات خود قبل از روزهای تعیین شده به انبار مراجعه نمایند ( متذکر می شود ، هرگاه در حین انبارگردانی بنابر ضرورت احتیاج به نقل و انتقال موجودیها باشد ، بایستی کلیه نقل و انتقالات تحت نظارت حسابرسان انجام گیرد