صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش
30 دی 1397

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش

صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش  طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح “باران” که دو روز است کلید خورده […]