محاسبه مالیات حقوق
30 دی 1397

محاسبه مالیات حقوق

نکات مهم محاسبه مالیات حقوق چنانچه حقوق در ضمن سال تغییر نماید. براى محاسبه مالیات حقوق بایستى حقوق جدید (حقوق ماهى که […]