مدیریت مالی چیست
30 دی 1397

مدیریت مالی چیست

مدیریت مالی چیست   مدیریت مالی : عبارتست از کاربرد اصول ومفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. به بیان ساده می […]