مسئولیت حسابرسان
10 بهمن 1397

مسئولیت حسابرسان

تعاریف:

۱- سهل انگاری: تخطی از وظایف قانونی مطابق با استانداردهای حرفه ای یا اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای.

۲- مقصور: نبودن کمترین دقت و بی توجهی فرد نسبت به مسئولیت های حرفه ای خود و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی.

۳- تقلب: تحریف حقایق با اهمیت به عمد یا ارائه حقایقی بیتوجه به صحت و یا سقم آن به قصد فریب دیگران و یا ارائه نادرست اقلام صورت های مالی. که در صورت کشف، حسابرس نسبت آنها مسئولیت جزایی پیدا میکند.

۴- اشتباه: خطاهای سهوی و بدون عمد در صورتهای مالی و مدارک حسابداری مانند اشتباه در به کارگیری اصول حسابداری.