اصول و مفروضات حسابداری
28 آذر 1398

اصول و مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری شامل آن گروه از مفاهیم اساسی حسابداری میباشد که جنبـه زیـر بنـایی دارنـد و بـه طـور قابـل

ملاحظه ای بر اندازه گیری ، ثبت و گزارش گیری اطلاعات حسابداری اثر میگذارند و شامل :

۱.فرض تفکیک شخصیت : بر طبق این فرض به جهت گزارش دهی های مالی ، مؤسسه تجاری را باید بـه عنـوان یـک

شخصیت مستقل از صاحب یا صاحبان آن در نظر گرفت .

مفروضات حسابداری
12 بهمن 1397

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری ۱-فرض شخصیت جداگانه( تفکیک شخصیت): فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری میباشد. زیرا این فرض بین واحد تجاری […]

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0