تفاوت روش fifo با روش میانگین
13 بهمن 1397

تفاوت روش fifo با روش میانگین

تفاوت روش fifo با روش میانگین استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر […]