ثبت عیدی و پاداش
2 اردیبهشت 1398

ثبت عیدی و پاداش

 ثبت عیدی و پاداش حداقل عیدی و پاداش کارگران به طور معمول در پایان هر سال براساس حقوق و دستمزد توسط هیئت […]