انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی
13 بهمن 1397

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی

انواع تخلف در استفاده از کد اقتصادی تخلف نوع اول : استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از کد اقتصادی سایرین تحت هر […]