کنترلهای داخلی حسابرسی
18 بهمن 1397

کنترلهای داخلی حسابرسی

ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینانسنجی از دستیابی به هدفهای سازمانی بهوجود میآید. اطمینان نسبی به این معناست که هیچ ساختار کنترلهای داخلی ایدهآل نیست و مخارج کنترلهای داخلی یکواحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار از آن باشد.

کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی
30 دی 1397

کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی

اولین گام در هر کاری حسابرسی، کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی صاحبکار است، زیرا نوع و حدود روش هایی که در هر کار حسابرسی باید اجرا شود به موثر بودن سیستم کنترل داخلی صاحبکار در پیشگیری از وقوع اشتباهات با اهمیت در صورت های مالی ،بستگی دارد .حسابرسان قبل ار آن که بتوانند موثر بودن سیستم کنترل داخلی را ارزیابی کنند،باید اطلاعاتی در مورد نحوه کار سیستم مزبور کسب کننده یعنی باید بدانند چه روش هایی اجرا می شود ،چه کسانی آنها را انجام می دهند ،چه کنترل هایی وجود دارد ،انواع مختلف معاملات چگونه پردازش و ثبت می شوند و راجع به انها چه مدارک و مستنداتی وجود دارد .

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
0