عملیات حسابداری تصفیه شرکت سهامی

عملیات حسابداری تصفیه شرکت سهامی

اگر شرکت سهامی به هدف خود برسد و یا اجرای هدفش غیر ممکن شده باشد، یا مدت آن تمام شده باشد، یا شرکت ورشکسته باشد یا این که دادگاه حکم به انحلال شرکت بدهد، باید شرکت سهامی منحل شود.

تصفیه شرکت سهامی مانند شرکت تضامنی به صورت آنی یا تدریجی انجام می شود.

 

برای تصفیه باید عملیات زیر انجام شود:

۱- حسابی به نام تصفیه در دفاتر افتتاح گردد و دارایی های فروش رفته به ارزش دفتری بدهکار و حساب دارایی مربوطه و استهلاک انباشته بستانکار گردند.

 

۲- حاصل فروش به حساب وجوه نقد بدهکار و حساب تصفیه بستانکار می­شود.

 

۳- در مورد حسابها و اسناد دریافتی مانند بند ۱ عمل می شود با این تفاوت که به جای استهلاک انباشته، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بسته می شود

 

۴- زمان وجوه پرداختی بابت بدهی شرکت، حسابهای مربوطه بدهکار و حساب وجوه نقد بستانکار می شود و اگر تخمینی داده شود به اندازه آن حساب تصفیه را بدهکار می کنیم بدهی بابت حقوق و دستمزد کارکنان، بدهی مالیاتی، بدهی سازمان تأمین اجتماعی و بدهی های وام های بانکی، در اولویت هستند

 

این مطلب را از دست ندهید!
افزایش حقوق سال 98

۵- هزینه های دوران تصفیه شامل حقوق مدیران و سایر هزینه های تصفیه، پس از پرداخت در حساب تصفیه بدهکار می شوند.

 

۶- در صورت وجود هزینه های تأسیس، مبلغ مربوطه به هزینه ها به حساب حقوق صاحبان سهام منتقل می شود

 

۷- مانده حساب تصفیه،به عنوان سود (زیان) حاصل از تصفیه به ساب صاحبان سهام منتقل می شود.

 

۸- در پایان تصفیه وجوه نقد طبق اساسنامه، بین صاحبان سهام تقسیم می شود و اگر طبق اساسنامه صاحبان سهام ممتاز، حق تقدم داشته باشند، اول باید حساب آنها صاف شود و بعد باقی مانده وجوه به صاحبان سهام عادی پرداخت گردد.

 

در صورتی که انحلال شرکت، به علت ورشکستگی باشد تصفیه امور شرکت سهامی بعد از انحلال، تابع قوانین مربوط به ورشکستگی خواهد بود.

 

مطالعه بیشتر