قوانین حقوق و دستمزد که یک حسابدار باید بداند

فوق العاده حقوق و دستمزد

قوانین حقوق و دستمزد

موارد ۱۸ گانه ذیل به منظور تعریفات ابتدایی در این قانون گنجانده شده است در این ۱۸ بند به عنوان یک حسابدار شما بایداطلاعاتی که توسط شرکت مربوطه به اداره تامین اجتماعی ارسال می گردد موارد مذکور را لحاظ نمائید که در کنار هر کدام با رنگ متمایز مشخص شده است.

 

ماده ۱- به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه ای تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می شود تشکیل میگردد.

ماده ۲- تعاریف :
۱-
بیمه شده شخصی است که راسات مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و باپرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

۲- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده ازمزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.

۳- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او درآنجا کار می کند.

۴-کارفرما شخص حقیقی یا حقوق ی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.

این مطلب را از دست ندهید!
اﻛﺴﻞ ﺣﻘﻮﻕ و ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ

۶- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.

۷- بیماری ، وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد می گردد.

۸-حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی برجسم یا روان بیمه شده می گردد. ( در زمان حادثه باید پرسنل مربوطه با توجه به میزان بیمه توسط واحد اداری _ کارگزینی مبنی بر عدم کار ارائه گردد تا نام وی در زمان استفاده از بیمه (استعلاجی) در لیست بیمه قرار گرفته نشود تا پرسنل مربوطه بتواند از دوره نقاحت که توسط پزشک معتمد مشخص می گردد استفاده نماید بنابراین دایره حسابداری باید اطلاعات کافی در مورد افراد از کار افتاده در حین عملیات کار داشته باشد (

۹- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت ، اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود. برابر قانون مادران تا ۴ ماه از غرامت دستمزد برای بارداری می توانند استفاده نمایند و ۶۶ درصد از حقوق به آنها تعلق می گیرد.

این مطلب را از دست ندهید!
محاسبه ماليات حقوق

۱۰-وسایل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسایل هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند.

۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد.

۱۲- کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود.

۱۳- ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از (۳)/(۱) از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

۱۴- ازکارافتادگی جزیی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

۱۵- بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون . در ادامه توضیح داده می شود

۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود. براساس کمیسیون بیمه مشخص می گردد در بعضی مواقع بجز غرامت که بیمه تقبل می نماید دادگاه های عمومی شرکت را محکوم می نمایند که در در فصلهای بعدی توضیح ارائه می گردد

این مطلب را از دست ندهید!
نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت

۱۸-کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است (مبلغ یک میلیون ریال می باشد که بابت هزینه های خرید قبر، کفن و دفن و دیگر خدمات مربوطه از سوی این سازمان پرداخت می شود. که به منظور تامین هزینه های مربوطبه کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.

 

۱-.فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟

جهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد لازم است یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب (۲۲ الی ۶ صبح ) مقارن بوده محاسبه گردد . چنانچه نسبت محاسبه شده به نیم (نصف) نزدیک باشد فوق العاده نوبت کاری معادل ۲۲.۵ درصد مزد و چنانچه به سی و سی صدم (۳۳/.) نزدیک باشد میزان فوق العاده ۱۵ درصد خواهد بود . به طور مثال چنانچه کارگر نوبت کاری در طول ماه ۱۹۰ ساعت کارکرد داشته باشد و از ۱۷۶ ساعت اول کارکرد مزبور حدود ۸۷ ساعت به ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری ۲۲.۵ درصد خواهد بود .

 

 

مطالعه بیشتر