حداقل موجودی مواد

حداقل موجودی مواد

حداقل موجودی مواد مقداری از مواد است که همیشه باید در انبار موجود باشد و یا در واقع مقدار موجودی است که نباید موجودی انبار از آن کمتر شود.

 

حداقل موجودی مواد به دو عامل بستگی دارد:

الف) مصرف روزانه ( عادی) مواد

ب) زمان لازم دریافت سفارش جدید

 

مصرف روزانه ( عادی) مواد:

در واقع مقدار مواد مصرفی روزانه قسمتهای مختلف تولید می باشد بنابراین مصرف روزانه مواد بستگی به میزان تولید دارد هرچه تولید افزایش یابد میزان مصرف روزانه نیز افزایش خواهد یافت.

 

زمان لازم دریافت سفارش جدید:

می دانید مواد مورد نیاز کارخانه ممکن است از طریق بازار داخل کشور یا خریدهای خارجی تأمین شود که برای تهیه و دریافت سفارش در خریدهای خارجی مراحل و تشریفات گشایش اعتبار، حمل و نقل و سایر موارد مطرح می شود.

در نتیجه اینگونه سفارشات دیرتر به کارخانه خواهند رسید. در نهایت با توجه به اینکه میزان مصرف روزانه و زمان دریافت سفارشات متغیر می باشد از متوسط دو عامل فوق الذکر برای تعیین حداقل موجودی استفاده می شود و در واقع فرمول حداقل موجودی مواد انبار به صورت زیر خواهد بود.

( متوسط مصرف روزانه × متوسط مدت تحویل)- حد تجدید سفارش = حداقل موجودی مواد

 

این مطلب را از دست ندهید!
دستورالعمل انبارگردانی

حد تجدید سفارش مواد و کالا یعنی چه

 حد تجدید سفارش در واقع میزان یا مقدار موادی است بین حداقل و حداکثر موجودی که در زمان کاهش میزان موجودی به آن مقدار باید به خرید مواد اقدام نمود تا مطمئن شد قبل از اینکه موجودی مواد به میزان حداقل برسد مواد به انبار خواهد رسید.

 

حد تجدید سفارش به دو فاکتور زیر بستگی دارد:

الف) حداکثر مصرف روزانه مواد

ب) مدت تحویل مواد سفارش شده

که از فرمول زیر حد تجدید سفارش محاسبه خواهد شد.

حداکثر مصرف روزانه مواد × حداکثر مدت وصول مواد= حد تجدید سفارش

 

مطالعه بیشتر