ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره مالیات بر درآمد

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)،در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد،می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری ،اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

در هنگام محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد،آن بخش از درآمد های شرکت که معاف از مالیات بوده(سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری در بانک ها) و یا مالیات آنها قبلا بطور مقطوع اخذ شده(مانند سود حاصل از فروش املاک) از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود.

همچنین آن بخش از سود شرکت که به موجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد ۱۳۲و ۱۳۸) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند.

همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیار های مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه (که در حال حاضر هیچ یک از شرکت ها این مورد را رعایت نمی کنند)و به سود ابرازی شرکت اضافه شود.

بعد از انجام تعدیلات مورد اشاره(که البته بطور کلی عنوان گردید و شامل همه موارد نمی باشد)،در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخ های مربوطه طبق قوانین مالیاتی ،ذخیره مـالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود.

 

این مطلب را از دست ندهید!
اکسل آمار معاملات فصلی TTMS

مالیات عملکرد هنگام شناسائی:

سود و زیان جاری *****

ذخیره مـالیات بر درآمد *****

 

هنگام پرداخت مالیات ابرازی تا ۳۱/۴ سال بعد ثبت زیر را می زنید :

ذخیره مالیات بردرآمد * * * * *

بانک * * *  * *

حال اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید :

سود و زیان انباشته * * * *

بانک * * * *

 

مطالعه بیشتر