صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع :

هنگامی از صورت سود و زیان جـامع استفاده می شود که صورت سود و زیان تهیه شده همه درآمدها و هزینه های واحد تجاری را منعکس نکند که این امر بالطبع رقم نهایی عملکرد دوره را به صورت جامع نشان نداده است .

 

صورت سود و  زیان جـامع موارد زیر را نشان می دهد :

۱ -سود و زیان خالص دوره

۲ –درآمد ها و هزینه های شناسایی شده تحقق نیافته مانند مبالغ تجدید ارزیابی، تفاوت های تسعیر ارز که اگر در صـورت سود و زیان جامع فقط در این قسمت باشد به عنوان صورت سود و زیان  جامع سال مالی نامیده می شود.

۳ –تعدیلات سنواتی (تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباه) که در این حالت صـورت سـود  و زیـان جـامع از تـاریخ گزارشگری قبلی نامیده می شود.

 

نکته: اگر صـورت سود و زیان جـامع فقط شامل سود و زیان خالص در روز و تعدیلات سـنواتی باشـد در ایـن حالـت ارائـه صورت سود  و زیان جامع ضرورتی ندارد که این عدم ارائه باید در زیر صورت سود و زیان افشا شود .

این مطلب را از دست ندهید!
تحلیل صورت جریان وجوه نقد

 

نکته : سایر درآمدها و هزینه هایی که در صـورت سود و زیان جامع افشا می شوند شامل :

۱-درآمدها و هزینه های تحقق نیافته

۲-درآمدها و هزینه هایی که مستقیماً در حقوق صاحبان سر ماه منظور میشود .

 

                                                          صـورت سودو  زیان جـامع                                           

سود (زیان ) خالص                                                X X X

مازاد ( کسر ) تجدید ارزیابی                                     X X X

تعدیلات تسعیر ارز خارجی                                        X X X

درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری                  X X X

این مطلب را از دست ندهید!
نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالی

هزینه استهلاک دارایی تجدید ارزیابی شده                   (X X X )

سود جامع                                                                 X X X

مطالعه بیشتر