اهمیت در حسابداری

0

اهمیت در حسابداری

اهمیت یک کیفیت آستانه ای است به این معنا که؛ در مورد موضوعات و اقلام کماهمیت الزام رعایت دقیق استانداردها و اصول حسابداری وجود ندارد. به عبارت

دیگر، اگر اطلاعات بااهمیت نباشد، نیازی به بررسی بیشتر آن نیست.

نکته:چه چیزی اطلاعات مالی را مفید میسازد؟ اهمیت. اطلاعاتی که حائز اهمیت نیست، نمیتواند مفید واقع شود.

نکته:منظور از اطلاعات با اهمیت اطلاعاتی است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ میشود، تاثیر گذارد.

نکته:شناسایی داراییهای ثابت کم اهمیت به عنوان هزینه براساس مفهوم اهمیت است.

نکته:اهمیت امری نسبی و تابع شرایط زمانی و مکانی است. بااهمیت ترین مبالغ، در صورتهای مالی و مبالغی که اهمیت کمتری دارند، در یادداشتهای توضیحی همراه منعکس میگردند.

نکته:با اهمیت ترین اطلاعات کیفی، در یادداشتهای توضیحی همراه، منعکس میگردند.

  1. خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

خصوصیات کیفی به خصوصیاتی گفته میشود که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استتفاده کننتدگان در

راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود.

الف(خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات شامل:

قابل اتکا بودن: اطلاعاتی که عاری از هرگونه اشتباه و تمایالت جانبدارانه بااهمیت باشد و بطور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است

یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. قابل اتکا بودن به معنای دقت مطلق نیست.)ایجاب حسابرسی مستقل(.

قابل اتکا بودن خود شامل خصوصیات زیر میباشد:

کامل بودن:صورتهای مالی باید در برگیرنده تمامی رویدادهای مربوط به دوره مالی مورد گزارشگری باشند.

نکته: بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ناشی از اصول محافظه کاری است. بکارگیری ارزش های بازار، فرض محافظه کاری)احتیاط(، را نقض مینماید.

بیطرفی: اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید بیطرفانه یعنی عاری از تمایالت جانبدارانه باشد.

بیان صادقانه:صورتهای مالی باید براساس واقعیت اقتصادی و نه صرفا شکل قانونی رویدادها، اصطلاحا رعایت رجحان محتوا بر شکل تهیه و ارائه شود.

نکته:تهیه صورتهای مالی تلفیقی، فروش اقساطی و اجاره های سرمایه ای نمونه ای از مصادیق مفهوم رجحان محتوا برشکل است.

مربوط بودن: اطلاعاتی مربوط تلقی میشود که به تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای حال و آینده و یا تایید و تصحیح ارزیابی های گذشته، موثر واقع شود و شامل دو جزء است:

ارزش پیش بینی کنندگی و تاییدکنندگی: لازم است اطلاعات طبقه بندی شده باشد تا بتوانیم براساس آن پیش بینی کنیم. به عنوان مثال: با طبقه بندی مناسب اطلاعات صورت سود و زیان به اقلام عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه های فروش، اداری و مالی و غیر عملیاتی می توان در ارتباط با تداوم فعالیت و پیش بینی سود آتی واحد تجاری تصمیم گیری کرد.

انتخاب خاصه: انتخاب روش مناسب برای حسابداری و ارزشیابی رویدادهای مالی.

نکته:اصلی ترین خاصه، بهای تمام شده تاریخی است.

ب(خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات شامل:

قابل فهم بودن: به معنای رعایت ادغام و طبقه بندی مناسب اطلاعات مالی با در نظر گرفتن میزان توان استفاده کننده از صورتهای مالی است.

قابل مقایسه بودن: به معنای افشای مناسب اقلام بصورت مقایسه ای و رعایت ثبات رویه در بکارگیری روش های حسابداری است.

نکته:نحوه ارائه و طبقه بندی اقلام در صورتهای مالی از یک دوره به دوره بعد نباید تغییر کند مگر در مواردی که تغییر مزبور به ارائه مناسب تر

معاملات و سایر رویدادها منجر شود یا این تغییر به موج یک استاندارد الزامی شود.

چه عواملی بکارگیری خصوصیات کیفی را دچار محدودیت میکند؟

  • مالحظات منفعت و هزینه
  • به موقع بودن
  • موازنه بین خصوصیات کیفی

نکته: قابلیت اتکا با مربوط بودن رابطه معکوس دارند و لازم است بین آنها نوعی موازنه برقرار کرد.

نکته:لازم است بین خصوصیات احتیاط و بیطرفی، نوعی موازنه ایجاد کرد.

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید