یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

صورتهای مالی

0
یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

صورتهای مالی:

بخش اصلی گزارشگری مالی صورتهای مالی است اهداف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تخصیص و طبقه بنـدی دربـاره وضعیت مالی عملکردهای انعطاف پذیری واحد تجاری برای طیف وسیعی از اسـتفاده کننـدگان صـورتهـای مـالی بـرای تصمیمات تغییر اقتصادی و همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یـا حسـاب دهـی آنهـا در قبـال منـافعی کـه در اختیارشان میباشد.اطلاعات درباره وضعیت مالی در ترازنامه ارائه میشود اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سـود و زیان جامع ارائه میشود. اطلاعات درباره جریانهای نقدی در صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات درباره انعطافپـذیری مالی در مجموعه صورتهای مالی منعکس میگردد.

خصوصیات کیفی: خصوصیات کـه باعـث مـیشـود اطلاعـات در مـورد وضـعیت عملکـرد انعطـاف پـذیری مـالی بـرای

استفاده کنندگان متغیر باشد خصوصیات کیفی مربوط بودن:

۱ -ارزش پیشبینی کنندگی و تأییدکنندگی (بازخورد)

۲-انتخاب خاصه

چهار ضابطه کیفی قابل اتکا بودن

۱ -بیان صادقه (رجحان محتوای شکل) نمونهای از مصادیق رجحان محتـوای شـکل،تلقی مورد اجاره به عنوان دارایی توسط اجاره کننده در اجـارههـای سـرمایه ای اسـتفاده از روش ارزش ویـژه در مـورد سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته- تلفیق صورتهای مالی شرکتهای اصلی با شرکتهای فرعی آن

۲ -بیطرفی

۳-احتیاط

۴ -کامل بودن

خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات، قابل مقایسه بودن- قابل فهم بودن

قابل مقایسه بودن شامل دو خصوصیت:

۱ -اثبات رویه

۲ -افشائیات

قابل فهم بودن دو خصوصیت:

۱ -ادغام و طبقه بندی اطلاعات

۲ -توان استفاده کننده

اهمیت: اهمیت یک کیفیت آستانه است یک نقطه انقطاع است که باید قبل از سایر خصوصـیات کیفـی اطلاعـات مـوردتوجه قرار گیرد.

اهمیت به سه عامل بستگی دارد

۱ -مبلغ ریالی مورد نظر

۲ -ماهیت آن

۳ -تلفیق این دو

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید

  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید برنامه و فایل های آموزشی خود را با نام خودتان به فروش برسانید و کسب درآمد کنید؟فروشنده شو
  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید مطالب آموزشی به نام خودتان منتشر کنید؟انتشار مطالب آموزشی
محاسب یار