یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

مراحل افزایش سرمایه

0
یک پیشنهاد شگفت انگیز !
افزودن به علاقه‌مندی‌هااز لیست مورد‌علاقه‌ها حذف شد. 6

یک انتخاب هوشمندانه و اقتصادی ! مجموعه محصولات کاربردی سایت با 40% تخفیف شگفت انگیز.  

6

تومان333,200 تومان199,920

مراحل افزایش سرمایه

مراحل افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد :

۱- مهلت مقرر جهت افزایش سرمایه

این مدت در اختیار مجمع عمومی است و حداکثر آن ۵ سال می باشد . عدم رعایت این مهلت موجب مسئولیت کیفری رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد شد .

۲- پذیره نویسی سهام جدید

ابتدا صاحبان حق تقدم، خرید خواهند کرد، در صورت اعراض از حق تقدم و یا سلب آن سهام، به عموم عرضه خواهد شد .

۳- کافی نبودن پذیره نویسی

بر اساس مفاد قانون تجارت می توان چنین برداشت کرد که تا پذیره نویسی به طور کامل صورت نگیرد افزایش سرمایه تحقق پیدا نکرده است .

۴- نحوه تعهد سهام

پذیره نویس مکلف است کل مبلغ تعهد شده را هنگام تسلیم ورقه تعهد سهام به بانک بپردازد

۵- ثبت افزایش سرمایه

هیات مدیره شرکت سهامی عام، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطلاع خواهد داد . برای ثبت افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص تسلیم اظهارنامه به انضمام مدارک ذیل کفایت می‌کند :

  • صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه راتصویب نموده ویااجازه آن رابه هیئت مدیره داده است ودرصورت اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه راموردتصویب قرارداده است .
  • یک نسخه ازروزنامه ای که آگهی مذکوردرماده ۱۹۶این قانون درآن نشرگردیده است .
  • اظهارنامه مشعربرفروش کلیه سهام جدیدودرصورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشدبایدبه شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه قیدشود.
  • درصورتی که قسمتی ازافزایش سرمایه بصورت غیرنقدباشدباید تمام قسمت غیرنقدتحویل گردیده وبارعایت ماده ۸۲این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشدمجمع عمومی فوق العاده دراین موردباحضور صاحبان سهام شرکت وپذیره نویسان سهام جدیدتشکیل شده ورعایت مقررات مواد۷۷لغایت ۸۱این قانون درآن قسمت که به آورده غیرنقدمربوط می شود الزامی خواهدبودویک نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده باید اظهارنامه مذکوردراین ماده ضمیمه شود.

۶- بررسی آورده های غیر نقدی

تادیه مبلغ اسمی سهام به صورت غیر نقدی فقط در شرکت های سهامی خاص ممکن است. در ارزیابی آورده غیر نقدی جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضرورت دارد .

۷- اصلاح اساسنامه

در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت، توسط هیات مدیره صورت گرفته و به مرجع ثبت شرکت ها د اده می‌شود تا پس از ثبت، جهت اطلاع عموم آگهی شود .

۸- افزایش سرمایه بدون مراجعه به عموم

۹- بالا بردن مبلغ اسمی سرمایه

برای اجرای این گونه افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام باید این نکته را در نظر داشت که، مبلغ اسمی سهام نمی‌تواند از هزار ریال بیشتر شود . بعلاوه بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجب افزایش تعهد صاحبان سهام می‌شود که بدون رضایت کلیه سهامداران ممکن نیست.

۱۰- انتقال بعضی از طلبهای شرکای به سهام شرکت:

۱۱- سود تقسیم نشده و یا اندوخته، یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید؛ جزو طلبهای شرکای شرکت، ازشرکت بحساب می‌آید و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بابت این طلبها به صاحبان آنها سهام جدید داده خواهد شد. باید توجه داشت که تمایل طلبکاران در تبدیل مطالبات آنها به سهام جدید الزامی می‌باشد .

راههای افزایش سرمایه

محل های افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد :

۱- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

۲- افزایش سرمایه از محل عرضه سهام جدید

۳- افزایش سرمایه از محل از محل سود انباشته

۴- افزایش سرمایه از محل از محل مطالبات سهامداران

الزامات قانونی افزایش سرمایه

افزایش سرمایه :: تغییرات درسرمایه شرکت سهامی
ماده ۱۵۷ : سرمایه شرکت رامی توان ازطریق صدور سهام جدیدو یا ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجودافزایش داد.

ماده ۱۵۸ : تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه یکی ازطریق زیرامکان پذیر است :

۱- پرداخت مبلغ اسمی به نقد.

۲- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص ازشرکت به سهام جدید.

۳- انتقال سودتقسیم نشده یااندوخته یاعوایدحاصله ازاضافه ارزش سهام جدیدبه سرمایه شرکت .

۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام .

تبصره ۱- فقط درشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدیدبه غیر نقدنیزمجازاست .

تبصره ۲-انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است .

ماده ۱۵۹ : افزایش سرمایه ازطریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجوددر صورتی که برای صاحبان سهام ایجادتعهدکندممکن نخواهدبودمگرآنکه کلیه صاحبان سهام باآن موافق باشند.

 

این مطلب برای شما تهیه شده است، پس دیدگاه شما برای ما مهم است

دیدگاه خود را ثبت کنید

  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید برنامه و فایل های آموزشی خود را با نام خودتان به فروش برسانید و کسب درآمد کنید؟فروشنده شو
  • آیا می دانستید در سایت محاسب یار شما می توانید مطالب آموزشی به نام خودتان منتشر کنید؟انتشار مطالب آموزشی
محاسب یار